ANBI

Diaconie Protestantse gemeente te Nijmegen

RSIN/Fiscaalnummer: 001478692
KVK-nummer: 76427609

Contactgegevens

Diaconaal bureau

Maranathakerk lokaal 4

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
06 - 42 69 45 14

Bestuurssamenstelling

Het College van diakenen is het bestuur van de diaconie en maakt deel uit van de kerkenraad van de PGN. De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het College van diakenen heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen adjunct. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie. Het college zamelt geld in en helpt mensen in nood.

Visie en doelstelling

Diaconaat is de maatschappelijke taak van de kerk om in de samenleving gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen. De diaconie is betrokken bij de ondersteuning van mensen die in financiële nood zijn gekomen en elders niet de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Beleid

In het beleidsplan 2023 – 2026 leest u eerst een Bijbelse inleiding op de noodzaak van het diaconale werk vanuit de kerk. Daarna worden de in de jaren gegroeide werkzaamheden beschreven en vindt u puntsgewijs de veranderingen in het werk die ons in de komende jaren voor ogen staan.

Beloning

De diaconie heeft een aantal parttime werknemers in dienst. De beloning van de diaconale medewerkers is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse kerk in Nederland. De leden van het College van diakenen die het dagelijks bestuur vormen, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

Activiteiten

Lees meer over onze activiteiten ons jaarverslag 2021.

Baten en lasten

De begroting 2024 geeft inzicht in de verwachte inkomsten en bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
In de jaarrekening 2023 staat een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar.

staat van baten en lasten diaconie

Toelichting

De diaconie zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor de activiteiten. Kerkleden geven geld via collectes voor het werk van de diaconie en ook als een vrijwillige bijdrage voor diaconaal werk.. De diaconie bezit ook enig vermogen. Ook de opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De inkomsten worden besteed aan diaconaal werk: plaatselijk, landelijk en wereldwijd. We ondersteunen diaconale activiteiten en specifieke projecten. Naast de collectes bestemd voor het werk van de diaconie zijn er ook collectes voor andere doelen. De opbrengsten van deze collectes worden doorbetaald. Ook worden de inkomsten besteed aan de kosten van de eigen organisatie, zoals personeelskosten, administratieve kosten en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Ook de Protestantse Gemeente Nijmegen heeft een ANBI-status.