ANBI-gegevens Protestantse Gemeente te Nijmegen (PGN)

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:                                          Protestantse Gemeente te Nijmegen (PGN)
KvK-nummer:                                        76427471
RSIN/Fiscaal nummer:                          002486623
Contactgegevens PGN:
Kerkelijk Bureau:                                 Groenestraat 172, 6531HW Nijmegen, telefoon 024-3234854
Postadres:                                            Postbus 31406, 6503CK Nijmegen
E-mail PGN:                                          scriba.pgn@kpnmail.nl
E-mail College van Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl
Website PGN:                                        www.pkn-nijmegen.nl

De Protestantse gemeente te Nijmegen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de PKN, Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de PKN staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

De Protestantse Gemeente te Nijmegen is een zelfstandig onderdeel van de PKN, als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bevat onder meer bepalingen over het bestuur, de financiën, het toezicht en de (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde (landelijk statuut) is te vinden op de website van de PKN: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk.

De PGN heeft aanvullend nog de Plaatselijke Regeling als ‘huishoudelijk reglement’, die te vinden is op de website van de PGN:Klik hier.

De PKN heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat ook de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen, die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is eveneens van toepassing op de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door gekozen ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) van deze gemeente. In onze PGN bestaat de voltallige kerkenraad uit 21 stemgerechtigde leden, inclusief voorzitter, scriba (secretaris) en predikanten. Het dagelijks bestuur, de kleine kerkenraad, bestaat uit 7 stemgerechtigde leden. De leden van de kerkenraad worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor o.a. het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden (de ANBI-tekst van het College van Diakenen is te vinden op: http://www.kerkinactie-nijmegen.nl/anbi).

Het CvK bestaat uit 3 stemgerechtigde leden;  2 ouderling-kerkrentmeesters (die tevens behoren tot de kerkenraad) en 1 kerkrentmeester.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van onder andere de begroting en de jaarrekening die door het CvK worden opgesteld.

Verder hebben zowel de kerkenraad als het CvK, wegens het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, een connectie met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken, CCBB (ordinantie 11, art. 7 kerkorde).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De PKN is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De Protestantse Kerk te Nijmegen wil, geïnspireerd door de Bijbel, een open, laagdrempelige gemeente zijn, die gericht is op de samenleving, maar ook op de onderlinge gemeenschap, oecumenisch is ingesteld en die inhoudelijk vernieuwend wil zijn.

Missie PGN:
Wij ontmoeten elkaar in de Protestantse Gemeente te Nijmegen rond de inspiratie die Jezus ons heeft meegegeven. Wij zien om naar elkaar en onze omgeving en proberen Gods liefde in de praktijk te brengen. Die komt tot uiting in respect, vergeving, solidariteit, zorg voor de ander en eigen verantwoordelijkheid.

D. Beleidsplan.
In 2019 heeft visitatie plaatsgevonden gericht op de bestuurlijke organisatie en keuzes tbv een toekomstvisie. De Kerkenraad heeft in juni 2020 als opbrengst van een proces van visitatie, bezinning en gemeenteraadpleging een hernieuwde visie op de toekomst van de Protestantse Gemeente te Nijmegen vastgesteld (klik hier). Deze toekomstvisie geeft als beleidsplan richting aan het beleid voor de komende jaren.
Voor het slagen van de vernieuwing en om ook in de toekomst financieel gezond te blijven zijn de volgende keuzes gemaakt:
1. We kiezen voor 3 gemeentecentra, de kleine Bartholomeüskerk, de Maranathakerk en de Ontmoetingskerk, elk met zijn eigen kleur.
2. Binnenkort vervallen de sectiegrenzen.
3. De nieuwe predikant zal dienst gaan doen voor de hele kerkelijke gemeente, daarnaast komt een kerkelijk werker voor pastorale werkzaamheden.
De drie gemeentecentra vallen onder een kerkenraad en vormen samen één protestante gemeente Nijmegen. Het gemeenteleven wordt niet meer bepaald door locatie, maar is een levendig netwerk van activiteiten op de verschillende ontmoetingsplekken.

Wat betreft het financiële beleid:
Verwerving van het vermogen
Het vermogen wordt verkregen door o.a. opbrengst Actie Kerkbalans, opbrengst collectes, schenkingen en incidenteel uit erfstellingen en legaten.
Beheer van het vermogen
Het vermogen wordt belegd volgens een defensief risicoprofiel. Op basis van dit profiel en afhankelijk van de behoefte aan liquide middelen voor de werkzaamheden wordt het vermogen belegd in zakelijke waarden en vastrentende waarden en in deposito’s vastgelegd of liquide aangehouden.
Besteding van het vermogen
De opbrengsten van het vermogen – en zo nodig een deel van het vermogen – zullen worden aangewend voor de werkzaamheden van de gemeente. Jaarlijks wordt door de kerkenraad een begroting vastgesteld. Jaarlijks wordt de jaarrekening aan de kerkenraad ter vaststelling voorgelegd.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te vinden via de link:http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële draagkracht van de gemeente en leggen via een jaarrekening rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een verslag van de inhoudelijke activiteiten is opgenomen in het Jaarverslag 2019 van de kerkenraad. Dit is te vinden op de website van de PGN: klik hier.  Evenzo is het financiële jaarverslag (jaarrekening) hierop te vinden.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere kerkelijke werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder paragraaf H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolommen rekening geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in de betreffende jaren.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Staat van Baten en Lasten Protestantse Gemeente te Nijmegen
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren, zo ook binnen de PGN.

Onze kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van gebouwen, aandelen en geldmiddelen. In een enkel geval worden geldmiddelen nagelaten, al dan niet met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behalve voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of voor een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en een kerkelijk werker, evenals aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (huur, salarissen kosters, organisten en jeugdwerk). Voorts ook nog bijdragen voor het in stand houden van het landelijke kerkenwerk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De vastgestelde, verkorte jaarrekening en begroting zijn te vinden op deze website: klik hier

De ANBI-tekst van het College van Diakenen is te vinden op: : http://www.kerkinactie-nijmegen.nl/anbi.